Team Members

Faculty

Jun Ni (resized)

Jun Ni, Ph.D.
Professor
junni@umich.edu
734-936-2918

Albert Shih (resized)

Albert Shih, Ph.D.
Professor
shiha@umich.edu
734-647-1766

Grant Kruger (resized)

Grant Kruger, Ph.D.
Assistant Research Scientist
ghkruger@umich.edu
734-763-6351

Xiaoning Jin

Xiaoning Jin, Ph.D.
Assistant Research Scientist
xnjin@umich.edu

Roland Chen (resized)

Roland K. Chen, Ph.D.
Research Investigator
krchen@umich.edu

Administrative Staff

Xianli Qiao (resized)

Xianli Qiao, M.S.
Technical Program Manager
qiao@umich.edu
734-763-5295

Other

Daisy Wu (resized)

Daisy Wu
S.M. Wu Foundation
734-930-0563
tehsien@umich.edu